English Home Contact Us Site Map
T́m kiếm
In this section

Logic Solution - Web Development Company

sales@logic.com.vn
phone: +84 08-38665816
Trang Chủ « Công Ty « Công Nghệ

Ngôn Ngữ Lập Tŕnh Và Công Nghệ Ứng Dụng

Client-side:
DHTML, CSS, JavaScript, Java Applets, Flash (IE 4-5.5, NN4-6, AOL & Opera compliant)

Server-side:
PHP, JSP/servlets, Perl (CGI), ASP, ASP.NET

Ngôn Ngữ:
C/C++, Java, Object Pascal (Delphi), Prolog, Lisp, PHP, Perl, VB, ASP.NET

Cơ Sở Dữ Liệu:
MS SQL, My SQL, MS Access, QBE, ODBC, JDBC

Data formats/markups:
XML, XSL

Engineering:
UML, OMT

Servers:
Apache, IIS 6.0, Tomcat, JBoss/CGI

Hỗ Trợ Trực Tuyến